dr Dorota Kawiorska

Dr Dorota Kawiorska jest zatrudniona w Katedrze Teorii Ekonomii na stanowisku adiunkta. W ramach pracy dydaktycznej prowadziła zajęcia na studiach licencjackich i magisterskich w zakresie
przedmiotów: Wstęp do makroekonomii, Makroekonomia, Ekonomia II, oraz Ekonomika ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych. W 1994r. uzyskała stypendium naukowe (USAID Poland)
pozwalające na udział programie szkoleniowym „Financing Health Care in Developing Countries” w School of Public Health, Boston University. W latach 1996 – 1999 była zaangażowana w prace polsko-amerykańskiego zespołu „Harvard & Jagiellonian Consortium for Health”, którego celem było przygotowanie reform w polskim sektorze ochrony zdrowia. W 1997 roku uzyskała stypendium
naukowe (Biuro Programów PHARE w Ochronie Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia), w ramach którego realizowała w WHO (Genewa) autorski projekt związany z analizą alternatywnych scenariuszy finansowania świadczeń zdrowotnych po wprowadzeniu w Polsce Kas Chorych. W latach 2000 – 2004 jako ekspert ds. ochrony zdrowia brała udział w krajowych (Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia) jak i zagranicznych projektach (WHO, World Bank, BASYS GmbH Germany, ICON Germany, EUROSTAT) dedykowanych m.in. ewaluacji finansowania ochrony zdrowia w Polsce, wypracowaniu rozwiązań w zakresie metod i procedur finansowania świadczeń zdrowotnych, czy wdrażaniu metodologii Narodowych Rachunków Zdrowia zarówno w Polsce jak i innych państwach członkowskich UE. W latach 2006 – 2012 Dorota Kawiorska była zatrudniona przez Komisję Europejską (Eurostat, Luksemburg) jako ekspert ds. Systemu Rachunków Zdrowia i odpowiedzialna za jego wdrażanie do Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). W tym okresie była członkiem różnych zespołów eksperckich, w tym: International Health Account Team (IHAT), Development Group on SHA Revision, Indicators' Sub-Group (ISG) of the Social Protection Committee (SPC) on Health and LTC, Disability Inter-Service Group (DG EMPL). Jako jeden z wymiernych efektów pracy Doroty Kawiorskiej wskazać można ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania, które reguluje sprawozdawczość państw członkowskich w tym zakresie zgodnie z metodologią Systemu Rachunków Zdrowia. Dorota Kawiorska jest autorem licznych publikacji i raportów związanych z tematyką finansowania ochrony zdrowia, w tym autorem monografii „Narodowe Rachunki Zdrowia” oraz współautorem monografii ‘A System of Health Accounts 2011’, która stanowi metodologiczną podstawę dla corocznej transmisji danych do EUROSTAT, OECD i WHO.
Pawilon „B”, III piętro, pokój 353
e-mail: Dorota.Kawiorska@uek.krakow.pl
telefon: (+48) 12 293 52 32
e-Wizytówka