Katedra Teorii Ekonomii

Katedra została powołana do życia w dniu 1 marca 1992 roku.  Kontynuuje ona prace badawcze i dydaktyczne powołanego w 1988 roku Zakładu Analiz Porównawczych Systemów Ekonomiczno – Społecznych.

Zainteresowania naukowe Katedry koncentrują się na następujących obszarach badawczych:

  • teoria i metodologia badań ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomii;
  • metodologia badań poziomu, dynamiki i czynników rozwoju gospodarczego kraju, międzynarodowe powiązania gospodarcze;
  • teoria i polityka makroekonomiczna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem oceny makroekonomicznych skutków transformacji systemowej w Polsce;
  • teoria integracji europejskiej oraz analiza kryteriów i warunków adaptacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej do UE;
  • analiza konkurencyjności gospodarki Polski;
  • makroekonomiczne analizy przebiegu procesów prywatyzacji w krajach CEFTA.

Więcej o Katedrze tutaj.